ترانزیت ، تخلیه ، بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی و عملیات چارترینگ در راستای ارائه خدمات و سرویس دهی در بنادر کشور ، تهیه و تدارک ملزومات کشتی و قطعات یدکی ، هماهنگی در تعیین کارگاههای تخصصی جهت تعمیرات اضطراری کشتی ها